Algemene spelregels en actievoorwaarden Tuincentrum Alméérplant:

 

 • Als je van de winactie gebruikmaakt, dan ga je akkoord met de actievoorwaarden;
 • Deelname aan onze acties zijn gratis tenzij er bij de actie anders vermeld staat;
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij deelname aan de winactie;
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Jongere deelnemers zijn uitgesloten van deelname;
 • Deelnemers moeten woonachtig in Nederland zijn;
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze;
 • Over de trekking wordt niet gecorrespondeerd;
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie;
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Tuincentrum Alméérplant het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen;
 • Tuincentrum Alméérplant kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt;
 • Tuincentrum Alméérplant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie;
 • Tuincentrum Alméérplant en/of de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor:
  •  Aanvullende kosten die je maakt met het aannemen en gebruiken van de prijs;
  • Schade die je maakt met het aannemen en gebruiken van de prijs;
  • Gebreken in de uitgereikte prijs;
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen;
 • Medewerkers van Tuincentrum Alméérplant zijn uitgesloten van deelname;
 • Winnaars dienen uiterlijk binnen 2 weken na het bekend maken van de winnaars te reageren, anders worden er door Tuincentrum Alméérplant nieuwe winnaar gekozen;
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. Tuincentrum Alméérplant mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie onze privacy policy);
 • De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Tuincentrum Alméérplant gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie;
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing;
 • Deelnemer geeft Alméérplant toestemming om de foto’s voor eigen gebruik (denk hierbij aan de website, sociale media en andere marketingdoeleinden);
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname;
 • Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van de winactie of over de wijze waarop Tuincentrum Alméérplant omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@almeerplant.nl.
Openingstijden
Openingstijden

Bekijk onze huidige openingstijden

HIER